Дата: 20-06-2012, 17:09 Переглядів: 2863

Реєстрація всеукраїнських громадських організацій.

Реєстрація всеукраїнських громадських організацій, всеукраїнських спілок об’єднань громадян, легалізація на відповідність статусу всеукраїнських професійних спілок та їх об’єднань;

реєстрація структурних утвореннь політичних партій;

реєстрація всеукраїнських і міжнародних громадських організацій, всеукраїнських і міжнародних спілок об’єднань громадян, філій, представництв та інших структурних осередків громадських (неурядових) організацій іноземних держав в Україні;

реєстрація всеукраїнських і міжнародних благодійних організацій, всеукраїнських творчих спілок; об’єднань організацій роботодавців, міжнародних організацій роботодавців; асоціацій кредитних спілок, постійно діючих третейських судів;

надання правової допомоги під час здійснення контролю за додержанням місцевими громадськими організаціями положень своїх статутів, місцевими осередками зареєстрованих всеукраїнських та міжнародних громадських організацій положень статутів всеукраїнських та міжнародних громадських організацій, структурними утвореннями політичних партій положень статутів політичних партій та законодавства;

надання правової допомоги під час здійснення контролю за діяльністю місцевих благодійних організацій, відділень (філій, представництв) всеукраїнських та міжнародних благодійних організацій.
Детальніше
Дата: 30-05-2012, 13:20 Переглядів: 2532

Професійні консультації щодо отримання документів дозвільного характеру.

Спеціалісти ТОВ «ЕКОАУДИТ»  надають професійні консультації щодо отримання документів дозвільного характеру, що видаються в системі природоохоронних органів Мінприроди України. З переліком таких документів можна ознайомитись в повній версії статті.

Детальніше
Дата: 12-05-2012, 15:42 Переглядів: 2096

Оцінка ризиків впливу планованої діяльності на навколишнє середовище.
Оцінка ризиків впливу планованої діяльності на навколишнє середовище.


У зв'язку з введенням в дію Зміни №1 до ДБН А.2.2-1-2003 "Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будівель і споруд" Наказом Мінрегіонбуду від 20.11.2009р. №524, в Україні з 01.07.2010р. обов'язковою вимогою при проектуванні об’єктів інвестиційної діяльності, які становлять підвищену екологічну небезпеку, є оцінка ризиків впливу планованої діяльності на навколишнє середовище.

Оцінка екологічних ризиків може бути проведена на підставі наявних наукових і статистичних даних про екологічно значущі події, катастрофи, про внесок екологічного чинника в стан санітарно-екологічного благополуччя населення, про вплив забруднення навколишнього середовища на стан біоценозів та ін.

При проведенні оцінки екологічних ризиків проектів інвестиційної діяльності фахівці ТОВ «ЕКОАУДИТ» керуються:
 • п. 2.45 Змін №1 до ДБН А.2.2-1-2003 (Додаток «Ж» – «Оцінка ризику впливу планованої діяльності наздоров’я населення», Додаток «И» – «Оцінка соціального ризику впливу планованої діяльності»);
 • «Методика з оцінки екологічних ризиків при забрудненні навколишнього природного середовища»,затверджена засіданням Вченої ради Мінпріроди України від 28.12.2009р.;
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2002р. №956 «Про ідентифікацію і декларацію безпеки об'єктів підвищеної небезпеки»;
 • Наказ МОЗ України №184 «Про затвердження методичних рекомендацій "Оцінка ризику для здоров'я населення від забруднення атмосферного повітря",прийнятий 13.04.2007р.;
 • «Методика ідентифікації потенційно небезпечних об'єктів», затверджена наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи №98 від 23.02.2006 р.;
 • Guidelines for Ecological Risk Assessment (U.S. Environmental Protection Agency).
Детальніше
Дата: 12-05-2012, 15:21 Переглядів: 3690

Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС).

Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС)

Оцінка впливу на навколишнє середовище виконується згідноно ДБН А.2.2-1-2003 «Состав и содержание материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) при проектировании и строительстве предприятий, зданий и сооружений»
Фахівці ТОВ «Екоаудит» мають багаторічний досвід розробки матеріалів ОВНС для різних галузей промисловості та народного господарства, серед яких варто відзначити:
 • Теплова, вітрова та гідроенергетика;
 • Цементна промисловість;
 • Газо- та нафтотранспортна промисловість;
 • Газо- та нафтовидобувна промисловість;
 • Деревообробна промисловість (виробництво ДСП);
 • Переробка та поховання твердих побутових та промислових відходів;
 • Вугільна промисловість.

Також наше підприємство виконує супровід матеріалів ОВНС до отримання позитивного висновку державної екологічної експертизи та, за дорученням замовника, представляє його інтереси під час проведення громадських слухань та обговорень проектованої діяльності.
Детальніше
Дата: 12-05-2012, 15:00 Переглядів: 2630

Охорона водного середовища.


Охорона водного середовища

Підготовка документів для отримання дозволу на спеціальне водокористування.
Підготовка документів для отримання дозволу на спеціальне водокористування здійснюється згідно Постанови Кабінету Міністрів Україні від 10.08.1992 р. № 459 «Про затвердження Порядку погодження та видачі дозволів на спеціальне водокористування та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 р. N 459»
Розрахунок поточних індивідуальних норм водоспоживання та водовідведення підприємством.
Розрахунок поточних індивідуальних норм водоспоживання та водовідведення підприємством проводиться згідно Наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства №205 від 15.11.2004р «Порядок розроблення та затвердження технологічних нормативів використання питної води»
Детальніше
Дата: 12-05-2012, 14:54 Переглядів: 2746

Охорона атмосферного повітря.

Інвентаризація джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Інвентаризація джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря проводиться згідно «Інструкції про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві» Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 10.02.1995 р. №7.
Розробка документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, а також отримання дозволу на викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
Розробка документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, а також отримання дозволу на викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря здійснюється згідно «Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян – підприємців». Наказ № 108 від 09.03.2006 р. Міністерства охорони навколишнього природного середовища України.
Термін дії дозволу на викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря складає 5 років.
Проведення інструментального відомчого контролю стаціонарних джерел забруднення (лабораторні вимірювання).
Проведення інструментального відомчого контролю стаціонарних джерел забруднення атмосфери (лабораторні вимірювання) регламентується ст.10 Закону України «Про охорону атмосферного повітря»
Розробка та реєстрація паспортів пило - газоуловлюючих установок.
Паспорти пило-газоуловлюючих установок розробляються згідно Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовща України № 52 від 06.02.2009 р . «Про затвердження Правил технічної експлуатації установок очистки газу».
Реєстрація паспортів здійснюється в Державній екологічній інспекції.
Інвентаризація викидів забруднюючих речовин включає в себе:
 • характеристику технології, газоочисних установок з точки зору утворення і відведення забруднюючих речовин;
 • визначення параметрів стаціонарних джерел викидів;
 • характеристику неорганізованих джерел викидів.

Для проведення класичної інвентаризації необхідний багатофакторний експеримент для кожного джерела в умовах діючого виробництва з комплексом вимірів по кожному інгредієнту в залежності від продуктивності, характеристик сировини, коливань технологічного режиму і т.i.
Детальніше
Дата: 12-05-2012, 14:33 Переглядів: 2198

Екологічний аудит.

Екологічний аудит

ТОВ «ЕКОАУДИТ» надає професійні послуги проведення екологічного аудиту на об'єктах замовника, у випадках, передбачених українським законодавством та за вимогами міжнародних фінансових установ.
Екологічний аудит – це документально оформлений системний незалежний процес оцінки об'єкту екологічного аудиту, який включає збір і об'єктивну оцінку доказів для встановлення відповідності певних видів діяльності, заходів, умов, систем управління навколишнім природним середовищем і інформації по цих питаннях вимогам законодавства України про охорону навколишнього природного середовища і іншим критеріям екологічного аудиту.

Законом України «Про екологічний аудит» передбачено два види екологічного аудиту: добровільний і обов'язковий.
Добровільний - здійснюється за ініціативою керівництва об'єкту аудиту або за узгодженням з ним, якщо Замовником аудиту виступає третя зацікавлена сторона (клієнт, фінансова установа, або ін.).

Обов'язковий - здійснюється за замовленням зацікавлених державних органів для об'єктів або видів діяльності, що представляють підвищену екологічну небезпеку.
Детальніше
Дата: 12-05-2012, 13:12 Переглядів: 3375

Державна екологічна експертиза.
Державна екологічна експертиза


Проходження державної екологічної експертизи:
 • Швидке та якісне розроблення матеріалів ОВНС для будь-яких видів господарської діяльності з урахуванням усіх необхідних вимог природоохоронного законодавства;
 • Заповнення Заявки на державну екологічну експертизу;
 • Консультації щодо необхідного обсягу документації для проходження державної екологічної експертизи та подання всієї необхідної документації до природоохоронних органів;
 • Представлення інтересів Замовника в природоохоронних органах під час проходження державної екологічної експертизи;
 • Представлення інтересів Замовника під час проведення громадських слухань та обговорень проектованої діяльності.

Детальніше
Дата: 8-05-2012, 17:15 Переглядів: 3276

Поводження з відходами виробництва.

Поводження з відходами виробництва.


Розробка проекту лімітів на утворення та розміщення відходів, а також отримання дозволу на розміщення відходів виробництва.

Розробка проекту лімітів на утворення та розміщення відходів здійснюється на основі Постанови Кабінету Міністрів України від 3.08.1998 р. №1218 «Порядок розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів ( «Про затвердження порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів»).
Проект лімітів на утворення та розміщення відходів подається на розгляд до державного управління охорони навколишнього природного середовища до 1 червня поточного року для отримання дозволу на наступний рік.

Проведення інвентаризації відходів виробництва.

Інвентаризація відходов проводиться згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 1.10.1999 р. № 2034 «Порядок ведення державного обліку та паспортизації відходів» («Про затвердження порядку ведення державного обліку та паспортизації відходів») .

Разробка технічних паспортів відходів виробництва.

Паспортизація відходів проводиться згідно Постановления Кабинета Министров Украины от 1 ноября 1999 г. № 2034 «Порядок ведення державного обліку та паспортизації відходів» («Про затвердження порядку ведення державного обліку та паспортизації відходів»)
Розробка реєстрових карт відходів виробництва.
Розробка реєстрових карт відходів виробництва здійснюється згідно Наказу Міністерства охороны навколишнього природного середовища від 17.02.1999р. №41 «Про затвердження форми реєстрової карти об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів та інструкції щодо ії складання».

ТОВ «ЕКОАУДИТ» надає професійні послуги з розробки проектів лімітів на утворення та розміщення відходів відповідно до вимог Закону України «Про відходи» (ст. 32), Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» (ст. 55) та «Порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 року №12
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 55 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», розміщення відходів дозволяється лише за наявності спеціального дозволу у межах установлених лімітів.
Відповідно до вимог п. а) ч. 1 ст. 32 Закону України «Про відходи», забороняється вести будь-яку господарську діяльність, пов'язану з утворенням відходів, без одержання від спеціально уповноважених органів виконавчої влади у сфері поводження з відходами лімітів на обсяги утворення та розміщення відходів.

Ліміт на утворення відходів - максимальний обсяг відходів, на який у суб'єкта права власності на відходи (далі - власник відходів) є документально підтверджений дозвіл на передачу їх іншому власнику (на розміщення, утилізацію, знешкодження тощо) або на утилізацію чи розміщення на своїй території.
Ліміт на розміщення відходів - обсяг відходів (окремо для кожного класу небезпеки), на який у власника відходів є дозвіл на їх розміщення, виданий органами Мінекоресурсів на місцях.
Детальніше
Дата: 8-05-2012, 17:11 Переглядів: 2114

Проектування полігонів твердих побутових відходів.


Проектування полігонів твердих побутових відходів.ТОВ «Екоаудит» надає послуги з проектування полігонів твердих побутових відходів (ТПВ). Полігони для захоронення ТПВ розробляються згідно завдання, затвердженого Замовником.
Проект також може передбачати будівництво усіх споруджень циклу переробки відходів - від адміністративно-побутових будівель, блоків очисних споруд, боксів для автотранспорту - до телефонізації і автономного енергопостачання об'єкту.

Проектування здійснюється в гранично стислі терміни.

Традиційні методи роботи з ТПВ зводяться до складування сміття за межами міст. Звалища стають джерелом забруднення грунтових вод і атмосферного повітря. Вони постійно розростаються, вимагаючи щорічного відчуження тисяч гектарів землі. Самозаймання біогазу - продукту розкладання побутових відходів - викликають інтенсивні локальні пожежі. Вирішення проблеми ефективного управління відходами стає одним з пріоритетів розвитку міст і цілих регіонів.

У всьому світі на зміну звалищам приходять технологічні (санітарні) полігони - комплекси по сортуванню, переробці і захороненню відходів. ТОВ «ЕКОАУДИТ» здійснює проектування і створення полігонів відповідно до прийнятих у світі стандартів.

Сучасні полігони забезпечують:
 • максимальну безпеку зберігання відходів;
 • залучення відходів до господарської діяльності;
 • зменшення площ, необхідних для поховання відходів;
 • можливість наступної рекультивації земель.

При безпосередньому керівництві фахівців ТОВ «ЕКОАУДИТ» спроектовано, погоджено, побудовано і введено в експлуатацію декілька полігонів ТПВ і сміттєсортувальних комплексів в Україні.
Детальніше
Дата: 8-05-2012, 16:52 Переглядів: 2464

Послуги з розробки проектів лімітів на утворення та розміщення відходів.Послуги з розробки проектів лімітів на утворення та розміщення відходів


ТОВ «ЕКОАУДИТ» надає професійні послуги з розробки проектів лімітів на утворення та розміщення відходів відповідно до вимог Закону України «Про відходи» (ст. 32), Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» (ст. 55) та «Порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 року №12
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 55 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», розміщення відходів дозволяється лише за наявності спеціального дозволу у межах установлених лімітів.
Відповідно до вимог п. а) ч. 1 ст. 32 Закону України «Про відходи», забороняється вести будь-яку господарську діяльність, пов'язану з утворенням відходів, без одержання від спеціально уповноважених органів виконавчої влади у сфері поводження з відходами лімітів на обсяги утворення та розміщення відходів.

Ліміт на утворення відходів - максимальний обсяг відходів, на який у суб'єкта права власності на відходи (далі - власник відходів) є документально підтверджений дозвіл на передачу їх іншому власнику (на розміщення, утилізацію, знешкодження тощо) або на утилізацію чи розміщення на своїй території.
Ліміт на розміщення відходів - обсяг відходів (окремо для кожного класу небезпеки), на який у власника відходів є дозвіл на їх розміщення, виданий органами Мінекоресурсів на місцях.

Проекти лімітів на утворення та розміщення відходів розглядаються органами Мінприроди, які погоджують або відхиляють їх протягом двох тижнів. Погоджені проекти лімітів на утворення та розміщення відходів передаються на затвердження Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям.
Ліміти на утворення та розміщення відходів встановлюються терміном на один рік.
Відповідальність за правильність визначення нормативів утворення відходів, визначення лімітів утворення та розміщення відходів, несвоєчасне затвердження або незатвердження лімітів утворення та розміщення відходів несе власник відходів.
Контроль за правильністю визначення лімітів на утворення та розміщення відходів, їх дотриманням здійснюють органи Мінприроди на місцях.
Детальніше
Контакти м.Київ, вул. Хорива 16, оф.1
tel.+38 (044)360-40-39
mob.+38 (097)983-48-48
mob.+38 (063)946-99-62
mob.+38 (066)909-74-74
fax.+38 (044)463-65-43