Главная > Послуги > Екологічний аудит.

Екологічний аудит.


12-05-2012, 14:33. Опублікував: eco_admin
Екологічний аудит.

Екологічний аудит

ТОВ «ЕКОАУДИТ» надає професійні послуги проведення екологічного аудиту на об'єктах замовника, у випадках, передбачених українським законодавством та за вимогами міжнародних фінансових установ.
Екологічний аудит – це документально оформлений системний незалежний процес оцінки об'єкту екологічного аудиту, який включає збір і об'єктивну оцінку доказів для встановлення відповідності певних видів діяльності, заходів, умов, систем управління навколишнім природним середовищем і інформації по цих питаннях вимогам законодавства України про охорону навколишнього природного середовища і іншим критеріям екологічного аудиту.

Законом України «Про екологічний аудит» передбачено два види екологічного аудиту: добровільний і обов'язковий.
Добровільний - здійснюється за ініціативою керівництва об'єкту аудиту або за узгодженням з ним, якщо Замовником аудиту виступає третя зацікавлена сторона (клієнт, фінансова установа, або ін.).

Обов'язковий - здійснюється за замовленням зацікавлених державних органів для об'єктів або видів діяльності, що представляють підвищену екологічну небезпеку.
Обов'язковий екологічний аудит в Україні проводиться у випадках:
 • банкрутства;
 • приватизації;
 • передачі в концесію об'єктів державної і комунальної власності;
 • передачі або придбання в державну або комунальну власність;
 • передачі в довгострокову оренду об'єктів державної або комунальної власності;
 • створення на основі об'єктів державної і комунальної власності спільних підприємств;
 • екологічного страхування об'єктів;
 • завершення дії угоди про розподіл продукції відповідно закону;
 • у інших випадках, передбачених законом.

Екологічний аудит доцільно провести в тих випадках, коли потрібно:
 • визначити відповідність діяльності підприємства вимогам екологічного законодавства;
 • перевірити, чи не завищені екологічні платежі або штрафні санкції екологічної інспекції;
 • уникнути наднормативних екологічних платежів і штрафних санкцій;
 • понизити витрати на поводження з відходами, на водопостачання, електро-, тепло-, газопостачання;
 • з'ясувати наявність резервів сировини і енергоресурсів на підприємстві;
 • понизити ризик виникнення надзвичайних ситуацій, пов'язаних із забрудненням навколишнього середовища;
 • підвищити інвестиційну привабливість підприємства;
 • сформувати екологічну стратегію і політику підприємства;
 • підвищити конкурентоспроможність підприємства і збільшити лояльність споживачів за рахунок виробництва продукції, що відповідає всім екологічним і санітарно-гієнічним вимогам;
 • вийти на міжнародний рівень і укріпити позиції компанії серед зарубіжних партнерів;
 • сертифікувати систему екологічного менеджменту підприємства на відповідність стандарту ISO 14001.

Екологічний аудит проводиться за вимогами державних органів (у встановлених законодавством випадках) або за ініціативою підприємства для отримання науково-обгрунтованих рекомендацій по раціональному природокористуванню і охороні навколишнього середовища, підвищенню їх ефективності на рівні, відповідному вимогам законодавства, при необхідності модернізації виробничого і/або технологічного процесів та ін.
Екологічний аудит в Україні проводиться з метою забезпечення виконання законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища в процесі господарської і іншої діяльності.
До основних цілей і завдань в області екологічного аудиту, з урахуванням міжнародної практики, відносяться:
 • збір достовірної інформації про екологічні аспекти виробничої діяльності об'єкту екологічного аудиту і формування на її основі виводів екологічного аудиту;
 • встановлення відповідності об'єктів екологічного аудиту вимогам законодавства по охороні навколишнього природного середовища і іншим критеріям екологічного аудиту;
 • оцінка впливу діяльності об'єкту екологічного аудиту на стан навколишнього природного середовища;
 • оцінка ефективності, повноти і обгрунтованості заходів, які робляться для охорони навколишнього природного середовища на об'єкті екологічного аудиту;
 • сприяння суб'єктам господарської діяльності в самостійному регулюванні своєї екологічної політики, формуванні пріоритетів по здійсненню попереджувальних заходів, направлених на виконання екологічних вимог, норм і правил;
 • створення інструменту реалізації основних напрямів регулювання природокористування і забезпечення стійкого розвитку;
 • інтеграція діяльності в області охорони навколишнього середовища з іншими сферами діяльності.

В тому випадку, коли екологічний аудит здійснюється за замовленням суб'єктів господарської діяльності на добровільній основі - за замовленням ініціаторів (промислових підприємств і компаній, міжнародних фінансових організацій і приватних інвесторів) - для отримання об'єктивної оцінки екологічних аспектів діяльності підприємства (зокрема, при плануванні, виборі оптимальної стратегії розвитку, оцінці доцільності передбачуваних інвестицій), результати екологічного аудиту є основою для ухвалення рішення:
 • про відповідність і/або невідповідність діяльності підприємства існуючим нормативним вимогам;
 • про ефективність існуючої системи екологічного управління;
 • про величину потенційних екологічних ризиків і значущості їх потенційних наслідків;
 • про еколого-економічну ефективність заходів, що здійснюються та мають бути реалізовані.

Фахівці ТОВ «ЕКОАУДИТ» проводять екологічні аудити по наступних напрямках:

 • Комплексний екологічний аудит господарської діяльності на відповідність вимогам природоохоронного законодавства;
 • Екологічний аудит господарської діяльності підприємства в області охорони атмосферного повітря;
 • Екологічний аудит господарської діяльності підприємства в області охорони поверхневих і підземних вод;
 • Екологічний аудит господарської діяльності підприємства в області поводження з небезпечними відходами;
 • Екологічний аудит плати за негативний вплив на навколишнє середовище (збір за забруднення, штрафні санкції);
 • Екологічний аудит дотримання господарським суб'єктом ліцензійних вимог і умов (може бути проведений при отриманні ліцензії на діяльність по збору, використанню, знешкодженню, транспортуванню і розміщенню відходів);
 • Оціночний аудит існуючої системи екологічного менеджменту підприємства на відповідність вимогам стандарту ДСТУ ISO 14001:2006 "Системи екологічного керування. Вимоги і настанови по застосуванню" (ISO 14001:2004, IDT).

Замовивши послугу з проведення екологічного аудиту в наший компанії, ви отримаєте детальний звіт про екологічний стан вашого підприємства і аудиторський висновок, що є офіційним документом для контролюючих організацій і судових органів при вирішенні спірних питань, пов'язаних з не обгрунтованими екологічними платежами і штрафними санкціями.

Повернутися назад