Главная > Послуги > Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС).

Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС).


12-05-2012, 15:21. Опублікував: eco_admin
Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС).

Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС)

Оцінка впливу на навколишнє середовище виконується згідноно ДБН А.2.2-1-2003 «Состав и содержание материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) при проектировании и строительстве предприятий, зданий и сооружений»
Фахівці ТОВ «Екоаудит» мають багаторічний досвід розробки матеріалів ОВНС для різних галузей промисловості та народного господарства, серед яких варто відзначити:
 • Теплова, вітрова та гідроенергетика;
 • Цементна промисловість;
 • Газо- та нафтотранспортна промисловість;
 • Газо- та нафтовидобувна промисловість;
 • Деревообробна промисловість (виробництво ДСП);
 • Переробка та поховання твердих побутових та промислових відходів;
 • Вугільна промисловість.

Також наше підприємство виконує супровід матеріалів ОВНС до отримання позитивного висновку державної екологічної експертизи та, за дорученням замовника, представляє його інтереси під час проведення громадських слухань та обговорень проектованої діяльності.
Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС) проводиться з метою визначення доцільності і прийнятності планованої діяльності і обгрунтування економічних, технічних, організаційних, санітарних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища.

Відповідно до вимог Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», проекти господарської та іншої діяльності повинні мати матеріали оцінки її впливу на навколишнє природне середовище і здоров'я людей. Оцінка здійснюється з урахуванням вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, екологічної ємкості даної території, стану навколишнього природного середовища в місці, де планується розміщення об'єктів, екологічних прогнозів, перспектив соціально-економічного розвитку регіону, потужності та видів сукупного впливу шкідливих факторів та об'єктів на навколишнє природне середовище.
У складі проектної документації на нове будівництво, розширення, реконструкцію та технічне переоснащення об'єктів промислового та цивільного призначення матеріали ОВНС складаються відповідно до вимог ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд» та ДБН А.2.2-3-2004 «Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва». Матеріали ОВНС подаються в складі проектної документації уповноваженим державним органам для експертної оцінки і повинні всебічно характеризувати результати оцінки впливів на природне, соціальне, включаючи життєдіяльність населення, і техногенне середовище (далі - навколишнє середовище) та обґрунтовувати допустимість планованої діяльності.

Основними завданнями під час проведення ОВНС є:
 • загальна характеристика існуючого стану території району і майданчика (траси) будівництва або їх варіантів, де планується здійснити плановану діяльність;
 • розгляд і оцінка екологічних, соціальних і техногенних факторів, санітарно-епідемічної ситуації конкурентно-можливих альтернатив (у тому числі технологічних і територіальних) планованої діяльності та обгрунтування переваг обраної альтернативи та варіанта розміщення;
 • визначення переліку можливих екологічно небезпечних впливів (далі - впливів) і зон впливів планованої діяльності на навколишнє середовище за варіантами розміщення (якщо рекомендується подальший розгляд декількох);
 • визначення масштабів та рівнів впливів планованої діяльності на навколишнє середовище;
 • прогноз змін стану навколишнього середовища відповідно до переліку впливів;
 • визначення комплексу заходів щодо попередження або обмеження небезпечних впливів планованої діяльності на навколишнє середовище, необхідних для дотримання вимог природоохоронного та санітарного законодавств і інших законодавчих та нормативних документів, які стосуються безпеки навколишнього середовища;
 • визначення прийнятності очікуваних залишкових впливів на навколишнє середовище, що можуть бути за умови реалізації всіх передбачених заходів;
 • складання Заяви про екологічні наслідки планованої діяльності.

Повернутися назад